Edunvalvonta

Sopimustoiminta

Sopimustoiminnan lähtökohtana on, että kaikille jäsenille taataan kattava sopimusturva. AK:n tehtävänä on neuvotella kaikki tarpeelliset sopimukset (työehtosopimus, matkustussopimus, luottamusmiessopimus, työsuojelun yhteistoimintasopimus, yhteistoimintasopimus).

Neuvottelijat

Neuvottelijoina toimivat AK:n hallituksen nimeämät neuvottelijat, joista yksi nimetään pääneuvottelijaksi.

Neuvottelijat sopivat pääneuvottelijan johdolla keskinäisestä työnjaosta, mm. muistioiden tekemisestä neuvottelutilanteissa. Pääneuvottelija vastaa hallituksen informoinnista neuvottelujen aikana.

Pääneuvottelijalle voidaan erikseen näin päätettäessä määrätä kokonaisvastuu myös sopimuskauden aikana ns. jatkuvan neuvottelun periaatteen mukaisesti.

AK pyytää tarvittaessa TTT:ltä neuvottelutukea ja -apua.

Neuvottelijoiden tukiryhmä

Hallitus nimeää neuvottelijoille tukiryhmän (2-4 henkilöä) koko sopimusneuvotteluiden ajaksi, pääneuvottelija vastaa yhteydenpidosta tukiryhmään. Hallitus valtuuttaa tukiryhmän tekemään neuvottelujen aikana tarvittavia päätöksiä.

Sopimustavoitteiden asettelu

Luottamusmiehet valmistelevat sopimustavoite-esityksen hallitukselle hyvissä ajoin ennen neuvottelujen alkua.

Sopimustavoitteiden vahvistaminen ja neuvottelustrategian suunnittelu on hallituksen vastuulla.

Neuvottelutuloksen hyväksyminen

Hallituksen hyväksyttyä neuvottelutuloksen neuvottelijat signeeraavat sopimuksen nimikirjoituksillaan.

Sopimusten allekirjoitus

Työehtosopimukset allekirjoitetaan tilanteen mukaan joko AK:n nimissä yksin tai yhdessä MKM:n kanssa.

Neuvottelutuloksen informointi

Jokaiselle jäsenelle on tiedotettava sopimuksen sisältö. Tarvittaessa selvitetään myös neuvottelujen kulkua. Vastuu tiedottamisesta on puheenjohtajalla ja tiedottajalla.

Neuvottelujen jälkiarviointi

Neuvottelutapahtumat arvioidaan aina tavoitteen asettelusta lopputulokseen asti kokous kokoukselta. Myös neuvotteluihin liittyvän vuorovaikutuksen ja yhteistyön sujumisen arviointi on tärkeää. Muistioiden pitäminen on välttämätöntä neuvottelu- ja arviointiprosessissa.

Jälkiarvioinnin suorittavat luottamusmiehet, neuvottelijat ja taustaryhmä. Jälkiarvioinnin tulos esitellään hallitukselle.