AK ry

Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Autokatsastajat AK ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa jäsentensä etuja sekä kehittää katsastus-, tarkastus- ja liikennealan tuntemusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää keskustelu- ja neuvottelutilaisuuksia, kursseja, kokouksia, luentoja, retkeilyä, kilpailuja ja jäsenmatkoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kantaa jäsenmaksua.

Yhdistys voi toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä, hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja osakkeita, harjoittaa ravitsemusliikettä, kioskikauppaa ja kustannustoimintaa. Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianomaisen luvan. Yhdistys voi ottaa vastaan myös avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä alan koti- ja ulkomaisiin järjestöihin tai muihin yhteisöihin.

3 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, eläkeläisjäseniä tai kunniajäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä katsastus-, tarkastus- ja kuljettajantutkintoalalla toimiva henkilö.

Eläkeläisjäseneksi voidaan hyväksyä katsastus-, tarkastus- ja kuljettajantutki ntoalalta eläkkeelle siirtynyt varsinainen jäsen. Eläkeläisjäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin ja yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi, tai joka muiden ansioittensa perusteella on tämän kunnianosoituksen arvoinen. Varsinaiset jäsenet ja eläkeläisjäsenet hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen jäsenyys alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jona henkilö on kirjallisesti hakenut yhdistyksen jäsenyyttä ja josta alkaen hän on maksanut jäsenmaksunsa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka ei täytä jäsenyyden ehtoja tai joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä, sen työtä tai päämäärää.

5 § Jäsenmaksut

Varsinaisilta ja eläkeläisjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsen­ryhmälle päättää vuosikokous.

Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6 § Yhdistyksen hallitus

Hallituksen tulee huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi, hallituksen jäseneksi ja hallituksen varajäseneksi voidaan valita ainoastaan yhdistyksen varsinainen jäsen.

Puheenjohtajan ja hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen varajäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

7 § Hallituksen kokoontuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsenistä sitä heiltä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, jos läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä (4) jäsentä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, paitsi vaaleissa arpa ratkaisee.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokous on vuosikokous tai ylimääräinen kokous.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Eläkeläis- ja kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai postitetuilla kirjeillä.

10 § Vuosikokous

Vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti ennen kokouksen työjärjestyksen hyväksymistä.

11 § Toimihenkilöiden tehtävät

Hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa lukuun ottamatta vuosikokousta. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä. Sihteeri pitää pöytäkirjaa kaikissa kokouksissa, huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta sekä esittää hallitukselle saapuneet kirjelmät ja ilmoitukset. Taloudenhoitaja huolehtii jäsenmaksujen perimisestä ja yhdistyksen rahavaroista.

Jäsenrekisterinhoitaja pitää hallituksen valvonnan alaisena luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

12 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

13 § Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

14 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jolloin vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistö annetuista äänistä.

15 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta päätetään vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä annetuista äänistä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään yksi kuukausi.

Yhdistyksen purkauduttua sen varat käytetään purkamispäätöksessä tarkemmin määrätyltä tavalla yhdistyksen päämääriä lähinnä palvelevaan tarkoitukseen.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.