AK ry

Autokatsastajat AK ry:n tietosuojaseloste

Autokatsastajat AK ry:n tietosuojaseloste

Autokatsastajat AK ry (alempana yhdistys) ei ylläpidä varsinaista jäsenrekisteriä mutta käyttää toiminnassaan Ammattiliitto Pro:n rekisteriä. Yhdistyksen toiminnassa (tapahtumat, tiedotteet) kerääntyvät ja henkilötietoja sisältävät dokumentit poistetaan hallituskauden lopussa.
Rekisterin pitäjä
Autokatsastajat AK ry
Osoite: Kalkun viertotie 3 C 54, 33330 TAMPERE
Rekisteröidyt
• Ilmoittautumiskaavakkeiden ja osallistusmislistojen kautta tapahtumiin ilmoitetut ja tapahtumissa olleet henkilöt
• Sähköpostitiedotuksessa mukana olevat yhdistyksen jäsenet
• Yhdistyksen kaikki jäsenet
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Käsittelyn perusteena on yhdistyksen toimintaan liittyvä oikeutettu etu ja rekisteröidyn suostumus.
Oikeutetun edun perustelut: Henkilötietojen käytön tarkoituksena on välittää tietoa yhdistykseen tai ammattiliittoon liittyvistä tapahtumista sekä asioista ja tämän onnistumiseksi yhdistys käyttää rekisteröidyn jäsentietoja PRO liitosta. Liiton rekisteriä käyttämällä yhdistys ei ylläpidä itse varsinaista jäsenrekisteriä ja tällöin jäsenten henkilötietoihin puututaan mahdollisimman vähän. Oikeutettu etu käytännössä: Jäsen kuuluu yhdistykseen ja sitä kautta PRO ammattiliittoon. Henkilötietojen käsittelyllä jäsen hyötyy saamalla tietoa tapahtumista ja yhdistyksen- sekä ammattiliitosta tiedotettavista asioista. Jos henkilötietoa ei käsitellä jäsen ei saa mitään tietoa yhdistyksen tapahtumista ja asioista tai pysty vaikuttamaan yhdistykseen. Jäsenen henkilötiedoista useimmiten käsitellään ainoastaan sähköpostiosoitetta jolloin vaikutukset rekisteröityyn ovat vähäisiä.
Käsiteltävät henkilötiedot
• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Henkilötunnus
• Osoite
• Puhelinnumero
Säännönmukaiset tietolähteet
Ammattiliitto Pron jäsenrekisteri.
Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät tiedot on suojattu tallennettu yhdistyksen käyttämään salasanasuojattuun järjestelmään.
Tietojen luovutukset
Henkilötietoja voidaan luovuttaa yhdistyksen yhteistyökumppaneille yhdistyksen jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi. Tietoja luovutetaan ainoastaan välttämättömissä tapauksissa.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:
• Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
• Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla yhdistykseen yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
• Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.
Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
• saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
• saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
• vaatia henkilötietojensa poistamista;
• peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
• vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhdistyksen oikeutettu etu;
• saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
• vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen autokatsastajat@gmail.com. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: Autokatsastajat AK ry, Kalkun viertotie 3 C 54, 33330 TAMPERE.
Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 28.10.2019.